AJUDIQUEM EL SERVEI D’ESTADES D’ESTIU

D’acord amb el que estableix la legislació de contractació pública s’informa que la Fundació ha adjudicat el servei d’estades d’estiu 2022 a l’empresa BRITISH SUMMER EXPERIENCES SL.

Santa Coloma de Farners, 1 de març de 2022.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publiquem el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, mitjançant concurs per procediment obert, del contracte del servei d’organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Catalunya,  Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per a l’exercici 2022.

Plec de clàusules administratives 2022

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publiquem el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Catalunya, Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per al 2022.

Els licitadors hauran d’ajustar les seves proposicions a les condicions establertes en l’articulat d’aquest plec.

Plec de prescripcions tècniques 2022

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 2022

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es publica en aquest espai el quadre que resumeix les característiques tècniques del contracte.

Quadre de característiques tècniques 2022

PREVISIÓ DE CONTRACTACIÓ 2021

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic, donem la informació sobre la programació anual de contractació de la Fundació per a l’any 2021, que trobareu en el document adjunt.

Santa Coloma de Farners, 1 de gener de 2021.

Contractació anual programada 2022