PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESTADES D’ESTIU PER A L’ANY 2024

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publiquem el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, mitjançant concurs per procediment obert, del contracte del servei d’organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Catalunya,  Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publiquem el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Catalunya, Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per al 2024.

Els licitadors hauran d’ajustar les seves proposicions a les condicions establertes en l’articulat d’aquest plec.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es publica en aquest espai el quadre que resumeix les característiques tècniques del contracte.

PREVISIÓ DE CONTRACTACIÓ

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic, donem la informació sobre la programació anual de contractació de la Fundació per a l’any 2024, que trobareu en el document adjunt.

Santa Coloma de Farners, 8 de febrer de 2024.

Contractació anual programada 2024