OBRIM EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESTADES D’ESTIU PER A L’ANY 2024

D’acord amb el que estableix la legislació de contractació pública s’informa que s’han aprovat els plecs de clàusules administratives i de de prescripcions tècniques i conseqüentment s’ha obert el període per a que els licitadors interessats presentin les propostes del servei d’estades d’estiu en llengua anglesa corresponents a les beques de la modalitat “A” i del concurs d’oratòria en llengua anglesa de l’any 2024.

Els licitadors interessats disposen de 15 dies naturals per a presentar les seves propostes a la seu de la Fundació de Santa Coloma de Farners, comptats a partir de la data de publicació d’aquest anunci (data límit: 23 de febrer de 2024), d’acord amb el que estableixen els plecs de clàusules administratives, les prescripcions tècniques i el quadre de característiques tècniques que estan disponibles en l’apartat del perfil del contractant (“Contractació”) d’aquesta pàgina web.

Santa Coloma de Farners, 8 de febrer de 2024.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publiquem el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, mitjançant concurs per procediment obert, del contracte del servei d’organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Catalunya,  Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units.

Plec de clàusules administratives 2024

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publiquem el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Catalunya, Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per al 2024.

Els licitadors hauran d’ajustar les seves proposicions a les condicions establertes en l’articulat d’aquest plec.

Plec de prescripcions tècniques 2024

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es publica en aquest espai el quadre que resumeix les característiques tècniques del contracte.

Quadre de característiques tècniques 2024

PREVISIÓ DE CONTRACTACIÓ

D’acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic, donem la informació sobre la programació anual de contractació de la Fundació per a l’any 2024, que trobareu en el document adjunt.

Santa Coloma de Farners, 8 de febrer de 2024.

Contractació anual programada 2024