Home » PERFIL DEL CONTRACTANT

PERFIL DEL CONTRACTANT

PREVISIÓ DE LICITACIONS 2019

D'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, donem publicitat en aquest apartat del pla de contractació anual anticipada.

En el document adjunt hi consta la previsió de contractes que enguany licitarà la Fundació.

 

LA FUNDACIÓ ADJUDICA EL CONTRACTE D'ESTADES 2019

D’acord amb el que preveu la normativa de contractació del sector públic s’informa en el perfil del contractant que el contracte per el Patronat de la Fundació Joan Riera i Gubau ha resolt l’adjudicació del servei d’organització i realització de les estades i cursos en llengua anglesa per a l’any 2019, adjudicant el servei a l’empresa BRITISH SUMMER EXPERIENCES SL.

Santa Coloma de Farners, 20 de gener de 2019.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publiquem el plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació, mitjançant concurs per procediment obert, del contracte del servei d'organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per a l'exercici 2019.

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publiquem el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per al 2018.

 Els licitadors hauran d'ajustar les seves proposicions a les condicions establertes en l'articulat d'aquest plec.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 2019

D'acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es publica en aquest espai el quadre que resumeix les característiques tècniques del contracte.

Fundació Joan Riera i Gubau

CONTACTA'NS

Fundació Joan Riera i Gubau

BEQUES

Fundació Joan Riera i Gubau

LOCALITZA'NS

Fundació Joan Riera i Gubau

Visita la nostra pàgina

Fundació Joan Riera i Gubau

Ens trobareu també a Instagram

Fundació Joan Riera i Gubau

EOI Santa Coloma de Farners