Home » PERFIL DEL CONTRACTANT

PERFIL DEL CONTRACTANT

ADJUDICAT EL SERVEI D’ESTADES D’ESTIU DE 2017

D’acord amb el que preveu la normativa de contractació del sector públic  i les instruccions internes de contractació de la nostra Fundació, s’informa en el perfil del contractant que el contracte per el Patronat de la Fundació Joan Riera i Gubau ha resolt l’adjudicació del servei d’organització i realització de les estades i cursos en llengua anglesa per a l’any 2017, adjudicant el servei a l’empresa BRITISH SUMMER EXPERIENCES SL.

Santa Coloma de Farners, 15 de febrer de 2017.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Publiquem el plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació, mitjançant concurs per procediment obert, del contracte del servei d'organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per a l'exercici 2017.

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Publiquem el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d'organització i realització de les estades i cursos de llengua anglesa a Gran Bretanya, Irlanda i als Estats Units per al 2017.

 

Els licitadors hauran d'ajustar les seves proposicions a les condicions establertes en l'articulat d'aquest plec.

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

D'acord amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) es publiquen en aquesta web les instruccions internes de contractació que regulen els procediments d'adjudicació dels contractes que licita la Fundació.

Fundació Joan Riera i Gubau

CONTACTA'NS

Fundació Joan Riera i Gubau

BEQUES

Fundació Joan Riera i Gubau

LOCALITZA'NS

Fundació Joan Riera i Gubau

Visita la nostra pàgina